Aviso legal y política de privacidad

 

  1. Identitat del titular de la web

Els termes i condicions que a continuació s’indiquen regulen l’accés i l’ús del lloc web www.enricsamso.com. Aquest domini i el seu contingut, és propietat de SAMSÓ, PUBLICITAT CREATIVA SL, d’ara endavant EL TITULAR, domiciliat en c/Ametller, s/n de L’Ametlla del Vallés (08480), CIF B66272048.

  1. Termes legals i condicions

La utilització d’aquest lloc web suposa un acord entre l’Usuari i SAMSÓ, PUBLICITAT CREATIVA SL, la qual cosa implica l’adhesió plena i sense reserves a totes i cadascuna de les condicions generals publicades per SAMSÓ, PUBLICITAT CREATIVA SL en la versió publicada i vigent al moment en què s’accedeixi al mateix. Per això, es recomana a l’Usuari llegir les mateixes atentament cada vegada que accedeixi al lloc web. SAMSÓ, PUBLICITAT CREATIVA SL no es responsabilitza de la veracitat i exactitud de les dades emplenades per l’usuari.

L’accés a determinats Continguts oferts a través d’aquest lloc web pot trobar-se sotmès a certes condicions particulars pròpies que, segons els casos, substitueixen, completen i/o modifiquen aquestes condicions generals. Per tant, amb anterioritat a l’accés i/o utilització d’aquests Continguts, l’Usuari ha de llegir atentament també les corresponents condicions particulars.

SAMSÓ, PUBLICITAT CREATIVA SL podrà alterar a qualsevol moment i sense previ avís, el disseny, presentació i/o configuració del lloc web, així com alguns o tots els Continguts, i modificar les condicions generals i/o condicions particulars requerides per utilitzar els mateixos.

 

  1. Responsabilitat i garantia de SAMSÓ, PUBLICITAT CREATIVA SL

ACCÉS

Amb caràcter general, els Usuaris podran accedir al Lloc web de forma lliure i gratuïta. No obstant això, SAMSÓ, PUBLICITAT CREATIVA SL es reserva conforme a la legislació vigent el dret de limitar l’accés a determinades àrees del lloc web. En aquests casos, com a requisit previ per poder accedir al servei, l’Usuari haurà de registrar-se facilitant tota la informació sol·licitada, de forma actualitzada i real (vegeu política de privadesa). L’usuari és responsable de custodiar i tractar de forma confidencial la contrasenya que li sigui proporcionada per SAMSÓ, PUBLICITAT CREATIVA SL per accedir al lloc web, evitant l’accés amb elles de terceres persones no autoritzades. L’usuari accepta fer-se responsable de les conseqüències econòmiques derivades de qualsevol utilització del lloc web que es produeixi mitjançant l’ús de la contrasenya de l’Usuari per tercers.

 

CONTINGUTS

SAMSÓ, PUBLICITAT CREATIVA SL es reserva el dret a interrompre l’accés al seu lloc web, així com la prestació de qualsevol o de tots els Continguts que es presten a través del mateix a qualsevol moment i sense previ avís, ja sigui per motius tècnics, de seguretat, de control, de manteniment, per fallades de subministrament elèctric o per qualsevol altra causa. Aquesta interrupció podrà tenir caràcter temporal o definitiu, en aquest cas es comunicarà tal circumstància als Usuaris, els qui podran sofrir la pèrdua, si escau, de la informació emmagatzemada en els diferents serveis.

En conseqüència, SAMSÓ, PUBLICITAT CREATIVA SL no garanteix la fiabilitat, la disponibilitat ni la continuïtat del seu lloc web ni dels Continguts, per la qual cosa la utilització dels mateixos per part de l’Usuari es duu a terme pel seu propi compte i risc, sense que, a cap moment, puguin exigir-se responsabilitats a SAMSÓ, PUBLICITAT CREATIVA SL en aquest sentit.

SAMSÓ, PUBLICITAT CREATIVA SL es reserva el dret a modificar, suspendre, cancel·lar o restringir el contingut de la Web, els vincles o la informació obtinguda a través d’ella, sense necessitat de previ avís.

SAMSÓ, PUBLICITAT CREATIVA SL no serà responsable de qualsevol tipus de perjudici, pèrdues, reclamacions o despeses de cap tipus, de la Informació adquirida o accedida per o a través de la Web, de virus informàtics, de fallades operatives o d’interrupcions en el servei o transmissió, o fallades en la línia.

SAMSÓ, PUBLICITAT CREATIVA SL no es fa responsable de les Webs no pròpies als quals es pot accedir mitjançant vincles (“links”) o de qualsevol contingut posat a disposició per tercers. Qualsevol ús d’un vincle o accés a una Web no pròpia és realitzat per voluntat i risc exclusiu de l’usuari. SAMSÓ, PUBLICITAT CREATIVA SL no recomana ni garanteix cap informació obtinguda per o a través d’un vincle, ni es responsabilitza de cap pèrdua, reclamació o perjudici derivat de l’ús o mal ús d’un vincle, o de la informació obtinguda a través d’ell, incloent altres vincles o Webs, de la interrupció en el servei o en l’accés, o de l’intent d’usar o usar malament un vincle, tant en accedir a la Web, com en accedir a la informació d’altres Webs des de la Web.

  1. Obligació de fer ús correcte del lloc web i dels continguts per part de l’usuari

L’USUARI es compromet a utilitzar la web, els Serveis, els Continguts i aquestes Condicions Generals de conformitat amb la llei, la moral, els bons costums i l’ordre públic. De la mateixa manera, s’obliga a usar la web, els Serveis i els Continguts de forma diligent, correcta i lícita i a no utilitzar-los amb finalitats contràries al contingut de les presents Condicions Generals, o que siguin, lesius dels interessos o drets de tercers, o que de qualsevol forma pugui danyar, inutilitzar o deteriorar el lloc web o els seus serveis, o impedir un normal gaudi del Web per altres Usuaris. En particular, i a títol merament indicatiu i no exhaustiu, l’usuari es compromet a abstenir-se de reproduir o copiar, distribuir, o posar a la disposició de tercers informacions, dades, continguts, missatges, gràfics, dibuixos, arxius de so i/o imatge, fotografies, enregistraments, programari i, en general, qualsevol classe de material que: 1.- de qualsevol forma sigui contrari, menyspreï o atempti contra els drets fonamentals i les llibertats públiques reconegudes constitucionalment, en els Tractats internacionals i en la resta de la legislació; 2.- indueixi, inciti o promogui actuacions delictives, denigratorias, difamatòries, infamantes, violentes o, en general, contràries a la llei, a la moral i bons costums generalment acceptades o a l’ordre públic 3.- indueixi, inciti o promogui actuacions, actituds o pensaments discriminatoris per raó de sexe, raça, religió, creences, edat o condició; 4.- incorpori, posi a disposició o permeti accedir a productes, elements, missatges i/o serveis delictius, violents, ofensius, nocius, degradants o, en general, contraris a la llei, a la moral i als bons costums generalment acceptades o a l’ordre públic; 5.- sigui fals, ambigu, inexacte, exagerat o extemporani, de manera que indueixi o pugui induir a error sobre el seu objecte o sobre les intencions o propòsits del comunicant; 6.- es trobi protegit per qualssevol drets de propietat intel·lectual o industrial pertanyents a tercers, sense que l’Usuari hagi obtingut prèviament dels seus titulars l’autorització necessària per dur a terme l’ús que efectua o pretén efectuar; 7.- violi els secrets empresarials de tercers; 8.sigui contrari al dret a l’honor, a la intimitat personal i familiar o a la pròpia imatge de les persones; 9.- de qualsevol manera menyscabi el crèdit de SAMSÓ, PUBLICITAT CREATIVA SL o de tercers; 10.- infringeixi la normativa sobre secret de les comunicacions; 11.- constitueixi, si escau, publicitat il·lícita, enganyosa o deslleial i, en general, que constitueixi competència deslleial; 12.- incorpori virus, programes, o altres elements físics o electrònics que siguin susceptibles de causar qualsevol tipus d’alteració en els sistemes informàtics de SAMSÓ, PUBLICITAT CREATIVA SL o de tercers.

De conformitat amb el que es disposa anteriorment, l’Usuari es compromet a utilitzar els continguts posats a la disposició dels Usuaris en el lloc web, entenent per aquests, sense que aquesta enumeració tingui caràcter limitatiu, els textos, fotografies, gràfics, imatges, icones, tecnologia, programari, links i altres continguts audiovisuals o sonors, així com el seu disseny gràfic i codis font (d’ara endavant, els “Continguts”), de conformitat amb la llei, les presents condicions, els altres avisos, reglaments d’ús i instruccions posats en el seu coneixement, així com amb la moral i els bons costums generalment acceptades i l’ordre públic, i, en particular, es compromet a abstenir-se de: 1.- reproduir, copiar, distribuir, posar a disposició o de qualsevol altra forma comunicar públicament, transformar o modificar els Continguts, tret que es compti amb l’autorització del titular dels corresponents drets o això resulti legalment permès; 2.- Suprimir, eludir o manipular el “copyright” i altres dades identificatives dels drets dels seus titulars incorporats als Continguts, així com els dispositius tècnics de protecció, o qualssevol mecanismes d’informació que poguessin contenir els Continguts.

  1. Propietat industrial i intel·lectual

Aquesta Web és propietat de SAMSÓ, PUBLICITAT CREATIVA SL. Els drets de Propietat Intel·lectual i drets d’explotació i reproducció d’aquesta Web, de les seves pàgines, pantalles, la informació que contenen, la seva aparença i disseny, són propietat exclusiva d’aquest, tret que s’especifiqui una altra cosa. Totes les denominacions, dissenys i/o logotips que componen aquesta pàgina són marques degudament registrades. Qualsevol ús indegut de les mateixes per persona diferent del seu legítim titular podrà ser perseguit de conformitat amb la legislació vigent. Els drets de propietat intel·lectual i marques de tercers estan destacats convenientment i han de ser respectats per tot aquell que accedeixi a la Web. Solament per a ús personal i privat es permet descarregar els continguts, copiar o imprimir qualsevol pàgina d’aquesta Web. Queda prohibit reproduir, transmetre, modificar o suprimir la informació, contingut o advertiments d’aquesta Web sense la prèvia autorització escrita de SAMSÓ, PUBLICITAT CREATIVA SL.

  1. Política de privadesa de SAMSÓ, PUBLICITAT CREATIVA SL

Per SAMSÓ, PUBLICITAT CREATIVA SL és fonamental garantir i protegir la privadesa i la confidencialitat de les dades personals dels usuaris de la web, de conformitat amb la normativa legal en territori espanyol. Així la nostra política de privadesa pretén garantir a l’usuari que SAMSÓ, PUBLICITAT CREATIVA SL es compromet al compliment de la seva obligació de secret de les dades de caràcter personal, el seu deure guardar-los i de no comunicar-los a tercers, sense el consentiment exprés del titular dels mateixos, i adoptarà les mesures necessàries per evitar la seva alteració, pèrdua, tractament o accés no autoritzat, tenint en compte a tot moment de l’estat de la tecnologia, complint amb les mesures de seguretat tècniques i organitzatives legalment establertes en funció de la tipologia de les dades accedides.

A l’efecte del que es disposa en la normativa vigent relativa a la protecció de dades de caràcter personal, li informem que les dades personals que ens pogués facilitar durant la navegació pel nostre lloc web seran incorporats a un tractament de dades el responsable de les quals és SAMSÓ, PUBLICITAT CREATIVA SL amb l’única finalitat de poder gestionar la seva petició, així com enviar-li informació tècnica, operativa i comercial, per qualsevol mitjà, inclòs el correu electrònic i/o mitjà equivalent, sobre productes, serveis, ofertes i novetats que considerem del seu interès. En el cas de comunicacions comercials enviades a través de correu electrònic o mitjà equivalent, l’Usuari ens presta el seu consentiment exprés per a l’enviament de publicitat per dita mitjana.

Així mateix li informem que les seves dades personals podran ser cedits a la resta de centres que conformen la SAMSÓ, PUBLICITAT CREATIVA SL (veure en www.enricsamso.com/lopd) per a les finalitats abans esmentades.

L’Usuari respondrà, en qualsevol cas, de la veracitat de les dades facilitades, reservant-se SAMSÓ, PUBLICITAT CREATIVA SL el dret a excloure dels serveis registrats a tot usuari que hagi facilitat dades falses, sense perjudici de les altres accions legals.

Es recomana tenir la màxima diligència en matèria de Protecció de Dades mitjançant la utilització d’eines de seguretat, no podent-se responsabilitzar a SAMSÓ, PUBLICITAT CREATIVA SL de substraccions, modificacions o pèrdues de dades il·lícites.

A través de l’acceptació de la present Política de Privadesa, l’Usuari autoritza expressament al tractament de les seves dades personals segons les directrius marcades en la mateixa així com al fet que se li remeti documentació relativa als serveis oferts per la nostra companyia. En el cas de cancel·lació i revocació, per part de l’interessat, del seu consentiment exprés per al tractament de les seves dades de caràcter personal, SAMSÓ, PUBLICITAT CREATIVA SL podrà resoldre la prestació del servei que fora en el cas en el qual aquestes dades anessin necessaris per a una òptima prestació del servei.

Li informem que té vostè la possibilitat d’exercitar a tot moment i de forma gratuïta, els drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició de les seves dades i revocació de la seva autorització per a l’enviament de comunicacions comercials sense efectes retroactius, en els termes especificats en la Llei, mitjançant escrit dirigit a SAMSÓ, PUBLICITAT CREATIVA SL, a l’adreça informat en la capçalera de les presents condicions d’ús.

  1. Legislació aplicable

Les presents condicions generals es regiran per la legislació espanyola, sent competents els Tribunals del domicili del consumidor o usuari.

 

Votar

Uso de cookies

Este sitio web utiliza cookies para que usted tenga la mejor experiencia de usuario. Si continúa navegando está dando su consentimiento para la aceptación de las mencionadas cookies y la aceptación de nuestra política de cookies, pinche el enlace para mayor información.